documentary+drains+oklahoma+edmond+suburbia+conceptual+blackandwhite+b%26w+ditches+oklahomacity+midwest