documentary drains oklahoma edmond suburbia conceptual blackandwhite b%26w ditches oklahomacity midwest