User_no_avatar

yewoak0


About

כתיבת ביצועי הדולר הקנדי - חורף 2021 545 סיכום: תוך כדי כך החודשים האחרונים הדולר הקנדי נסחר בטווח הדוק אל מול סטרלינג מצד 2.2500 לבין -2.3000. הינו בעקבות עלייה חדה מאוד בשנת GBP / CAD משפל סביב 1.9737 (02/03/06) לשיא בשנים האחרונות ב- 2.3567 (23/01/07) שנגרם בידי ציפיות לריבית רבה 2 שנים בבריטניה, כולל קיפאון ריבית. בקנדה. יחד עם זאת, דולרים ארה& https://capslog.info ;ב נחלש, הנושא שאילץ את אותה הבורסה אל מעבר 2 דולר ארה"ב לק"ג וירד לבין -1.11 דולר לק"ד והעניק למעוניינים בבריטניה דחיפה לאורך מפגע ... מילות מפתח: דולר אמריקאי, חליפין, העברה ארגון המאמר: בזמן החודשים האחרונים הדולר הקנדי נסחר בתחום הדוק בוהה מול סטרלינג של https://nikamobl.com מרבית -2.3000. הינו בשל לעלייה הדרמטית חדה מאוד בין השנים GBP / CAD משפל סביב 1.9737 (02/03/06) לשיא